Benvolguts clients i usuaris del nostre programari de gestió, els convido i recomano dediquin uns minuts a llegir aquest escrit que parla de com realitzar el càlcul de la base imposable al REAV, publicat al Blog del Sr. Josep Xiva Masó, membre del grup de treball “Agències de Viatges i IVA”. Premin aquí per a llegir-ho.

Com hauran llegit en l’últim paràgraf i el qual els reprodueixo de nou diu:

‘Cal tenir en compte que el criteri anterior ha de ser mantingut en el temps de forma homogènia i que poden existir altres criteris fundats per a determinar de manera provisional la base imposable, com el previst en la consulta 1942-01 de 31 d’octubre d 2001.’

Dins d’aquesta consulta, es contempla el criteri de PRESSUPOST DE COSTOS /DESVIACIONS, per a determinar la base imposable en el REAV, que és el que utilitza el programari de Beroni(RETAILER_IVA) des del seu inici. De manera que qualsevol Agència de Viatges que utilitzi el programari de Beroni per a calcular i liquidar el seu IVA, liquida EXACTAMENT el que correspon en cada TRIMESTRE, sent la més exacta possible per a ni avançar, ni retardar IVA a la Hisenda Pública.

Adjunt ‘escrit’ de la consulta en la qual es llegeix clarament el que els he comentat:

‘9.- Les normes específiques relatives al règim especial de les agències de viatges tampoc contenen cap previsió pel que fa als casos en els quals la totalitat o part dels imports exactes a tenir en compte per a determinar la base imposable de l’Impost sobre el Valor Afegit corresponent a una operació a la qual resulti aplicable aquest règim especial, no siguin coneguts per qui efectua aquesta operació en el moment en què es produeix la meritació d’aquest Impost, per la qual cosa aquesta Direcció General considera que en tals casos resulta aplicable el que es disposa per l’apartat sis de l’article 80 de la Llei 37/1992 per al cas d’operacions a les quals resulta aplicable el règim general i respecte de les quals es produeixi la mateixa situació.

Així, en el supòsit en què en el moment o moments en què es produeixi la meritació de l’Impost sobre el Valor Afegit que grava la venda d’un viatge realitzada per l’agència consultant, aquesta agència no conegui els imports exactes a tenir en compte per a determinar la base imposable d’aquest Impost, tant si és la base imposable corresponent a la part d’aquest viatge a la qual resulta aplicable el règim especial de les agències de viatges, com si és la que correspon a la part que ha de tributar pel règim general, aquests imports i bases imposables hauran de ser fixats provisionalment per l’agència aplicant criteris fundats (per exemple, en funció dels imports pressupostats), sense perjudici de la seva rectificació posterior quan tals imports anessin coneguts amb exactitud.’

Dit això, dir-los que BERONI INFORMÀTICA i el seu programari de gestió continua sent el seu millor aliat per a tractar de forma CORRECTA I JUSTA l’IVA per a l’Agència de Viatges.

¡Atención!

¿Te gusta lo que estás viendo?
Solicita una demo a comercial@beroni.com

Solicitar info